تحلیل آماری


تجزیه و تحلیل آماری و کیفی

پایه و اعتبار هر پژوهش علمی مبتنی بر تجزیه و تحلیل های آماری به کار گرفته شده در آن است.امروزه تمامی اساتید و جامعه علمی به این نتیجه رسیده اند که نمی توان انتظار داشت که محقق یا دانشجو با گذراندن ۲ تا ۸ واحد درسی آمار، به تمامی روش های پیچیده آماری تسلط داشته باشد و خود به تنهایی بتواند با انواع نرم افزار های آماری کار کرده و موضوعات آماری آن را نیز تجزیه و تحلیل نماید. بدین منظور لازم است در انجام تحقیق و مقالات ، از اطلاعات و دانش تخصصی کارشناسان آماری استفاده گردد.بدین منظور، موسسه آسان آموز جهت ارائه خدمات تخصصی در زمینه ی تجزیه و تحلیل های گوناگون آماری، آمادگی خود را در قبال انجام تحلیل های آماری تحقیقات مختلف در اسرع وقت و با هزینه بسیار مناسب اعلام می نماید.

تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، تعیین حجم نمونه و اجرای روش های مختلف نمونه گیری، تحلیل مولفه های اصلی، رسم انواع نمودارهای آماری، محاسبه ی آماره های توصیفی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه، رسم جداول فراوانی و انجام محاسبات مربوطه، برازش مدل های رگرسیونی مناسب و تفسیر خروجی ها، آزمون نرمال بودن به همراه رسم نمودار، تحلیل رگرسیون، آزمون­های همبستگی(کندال، پیرسون،‌ اسپیرمن، همبستگی جزئی، کانونی و …)، آزمون های مقایسه میانگین ها(جداول آنوا یا آزمون f، آزمون t یک نمونه ای،‌ آزمون t نمونه های مستقل، آزمون t نمونه های جفت شده)، انجام انواع آزمون های ناپارامتری(کی دو، دوجمله ای، کلموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، کراسکال والیس، کندال، ککران، فریدمن، علامت یا نشانه، مک نمار)، ضریب همبستگی کانونی، AHP ،QFD ،DEA، تحلیل سلسله مراتبی، معادلات ساختاری، تحلیل تشخیصی، تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای و…

با استفاده از نرم افزارهای

Spss ،Minitab، Splus ، Lisrel، Amos،Topsis ، Eviews ، Statistica ،SmartPLS، VisualPLS، GraphPLS

نرم افزار های تحلیل داده های کیفی

استفاده از نرم افزار های رایانه ای در تحلیل داده های پژوهشی، پدیده ای رو به رشد است.ساده ترین تعریف پژوهش های کیفی ، پژوهش هایی است که ارائه یافته های آن از طریق روش های آماری و یا سایر ابزار های کمی ساز به دست نیامده باشد. اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از فناوری های نو به ویژه نرم افزار های مختلف رایانه ای در پژوهش، به منظور تسریع و تسهیل امور گوناگون امری اجتناب ناپذیر است.متخصصان نرم افزار های تحلیل داده های کیفی را گاه نرم افزار های مهندسی تحقیق می نامند چرا که انواع مسائل و مشکلات موجود در جریان تحقیق را حل می کنند. در این مطلب به معرفی نرم افزار های کیفی و کاربردی ترین نرم افزارهای انجام تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیات تحقیق که در همه جای دنیا توسط پژوهشگران و دانشجویان استفاده می شود، می پردازیم. همچنین باید توجه داشته باشید که برای حفظ جنبه علمی و محتوایی پایان نامه و پروژه تحقیقاتی، پیشنهاد اساتید متخصص در امور پایان نامه این است که تحلیل آماری پایان نامه و تحلیل آماری رساله و انجام فصل چهار پایان نامه پروژه علمی خود را با هماهنگی موسسات تحلیل آماری انجام دهید. موسسه آسان آموز با همکاری کارشناسان و متخصصان مجرب و ماهر در زمینه تحلیل آماری پایان نامه، تحلیل آماری رساله، انجام فصل چهار پایان نامه و… آماده ارائه خدمات و مشاوره در زمینه این نرم افزارهای آماری میباشد.

تفاوتهای نرم افزار های تحلیل داده های کمی و کیفی

نرم افزار های تحلیل داده های کیفی متفاوت از نرم افزار های کمی مانند ,SAS, SPSS, MATLA و… هستند و اصول و قواعد یکسانی پیروی نمیکنند.زمانی که داده های خام وارد یک نرم افزار تحلیل داده های کمی می شوند.تمامی فرایند تحلیل، تعرف شده و بر اساس اصول و قواعد ریاضی و آماری و به عبارت دیگر از پیش تعیین شده صورت می پذیرد.نرم افزار های تحلیل داده های کیفی فرایند تحلیل را پس از ورود اطلاعات توسط محقق منحصرا خودشان انجام نمی دهند. این نرم افزار ها می توانند بطور سیستماتیک و منطقی به جستجو و سازماندهی داده ها و اطلاعات بپردازند و بر اساس الگوریتم های موجود تنها به برجسته نمودن برخی اطلاعات مبادرت(با پتانسیل و اهمیت بیشتر) نمایند. ماکسول بیان می کند که پژوهش کیفی بیشتر بر کلمات تاکید دارد تا اعداد.

نرم افزار های کیفی تمام پروسه تحقیق را به صورت الکترونیکی در اختیار پژوهشگر قرار می دهد به عبارت دیگر نرم افزار های تحلیل کیفی به صورت بالقوه باعث تسهیل انجام کلیت پژوهش از سوی محقق میشود درحالی که نرم افزار های تحلیل کمی، داده های وارد شده را طی فرایند کاملا تعریف شدخ به نتایج نهایی مبدل می سازد.

تسخیر و کشف معنای داده‌ها هنگامی که محقق در آنها غوطه‌ ور شده است.
مفاهیم به صورت تم‌ها، مضامین و مشترکات با معنا هستند.
سنجه‌ها در حالت کلی ساخته می‌شوند و غالباً نسبت به محیط تحقیق خاص ویژه هستند.
داده‌ها به شکل کلمات و برگرفته از اسناد، مشاهدات ودست نوشته‌ها هستند.
نظریه می‌تواند علی و غیر علی باشد که غالباً استقرائی است.
فرایندهای تحقیق خاص هستند و تکرار آن بسیار نادر است.
تحلیل با استنباط تم ها با مشترکات با معنا و گرفته از شواهد به سازماندهی آنها برای ارایه یک تصویر منسجم و با معنا از واقعیت ادامه می‌یابد.

آزمون فرضیاتی که محقق با آنها شروع به تحقیق می‌کند.
مفاهیم به شکل متغیرهای متمایز و مشخص از همدیگرند.
سنجه‌ها به صور منظم قبل از گردآوری داده‌ها ساخته و استاندارد می‌شوند.
داده‌ها به شکل اعداد و برگرفته از سنجش و اندازه‌گیری دقیق هستند.
نظریه اساساً علی و قیاسی است.
فرآیندهای تحقیق استاندارد است و تکرار آن مسلم فرض می‌شود.
تحلیل با به کارگیری آمارها، جداول یا نمودارها انجام می‌شود و این موارد با فرضیات مرتبط می‌شود.

از نرم افزار اطلس تی جهت کار با داده ها در نظریه مبنایی استفاده می شود. ابزاری در جهت توسعه نرم افزاری علم است، که به روش هایی خلاقانه، منعطف و در عین حال سیستمیک؛ ابزارهایی را، برای مدیریت، استخراج، مقایسه، کشف، و بازسازی دوباره بخش های معنی دار انبوه داده ها، ارائه می کند.

این نرم افزار مجموعه ای است از تعداد ۱۰۶۷ دیاگرام فازی فلزی دوتایی و ۳۰۰ دیاگرام فازی سه تایی که از کتاب ASM Metals Handbook Vol. 3 تهیه شده است و امکانات استخراج داده از دیاگرام های فازی و محاسبات درصد جرمی و حجمی فازها ،محاسبه ضریب توزیع در سیستم های انجماد دوتایی در آن موجود است. بعلاوه می توان داده های نرم افزار را به صفحه گسترده Excel نیز export کرد.

اصول اصلی فلسفه Atlas-ti عبارتند از؛ تجسمVisualization، یکپارچه سازی Integration، قلاب اندازیSerendipity و اکتشاف Exploration، که با نام اختصاری (VISE ) ذکر می شوند . این نرم افزار ابزارهای متنوعی را، برای ایفای وظایف مربوط به نوعی رویکرد نظاممند به داده های بی ساخت، ارائه می کند. برای مثال: داده هایی که نمی توانند بطورکاملاً معنادار توسط رویکردهای آماری و رسمی تحلیل شوند.

Atlas-ti محیط کاری قدرتمندی برای تجزیه و تحلیل های کیفی بخصوص گروه های بزرگی از داده های متنی، گرافیکی، صوتی و ویدویی است. تاکید آن بجای تحلیل های کمی بر تحلیل های کیفی است. یعنی تعیین عناصری که داده های اولیه را شامل شده وتفسیر معنی آنها. در ضمن تجزیه تحلیل کیفی، Atlas-ti به کشف پدیده های پیچیده در پشت داده های بی ساخت کمک می کند.

 

محاسباتی که توسط این محصول انجام می­ شود:

۱- محاسبات قانون اهرم را در ناحیه دو فازی مشخص انجام داد.

۲- محاسبه درصد وزنی و حجمی فازهاو چگالی نظری فازهاورسم آن.

۳- همچنین چگالی و درصدحجمی فازها رامی توان بدست آوردو تمام داده ها به صورت لیست به نرم افزار Excelصادر نمود.

۴- بوسیله داده برداری و انجام محاسبه،تغییرات چگالی آلیاژ بر حسب ترکیب شیمیایی آن بدست می آید.

۵- این نرم افزارابزارهای کارآمدی را بوسیله رابط گرافیکی مناسب و به آسانی در اختیار می گذارد.

۶- با استفاده از داده برداری از خطوط solidus و Liquidus می توان مقدار میانگین ضریب توزیع را در یک بازه دمایی مشخص در یک سیستم دوتایی محاسبه کرد.

۷- رسم تغییرات ضریب توزیع نسبت به دمابرای هر سیستم دوتایی دلخواه که توسط درون یابی و میانگین گیری می توان مقدار آن را در یک بازه خاص مشخص کرد.

این نرم‌افزار جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی به کار می‌رود. درواقع نرم‌افزار NVivo برای محققین کیفی طراحی‌شده که کارشان مبتنی بر متون بسیار غنی یا اطلاعات چندرسانه‌ای است که سطوح عمیق تجزیه‌وتحلیل در حجم کوچک یا بزرگی از داده‌ها را می‌طلبد.

طبقه‌بندی، مرتب کردن و ساماندهی اطلاعات، بررسی رابطه داده‌ها و راهنمایی تجزیه‌وتحلیل آن‌ها را می‌توان از امکانات این نرم‌افزار به‌حساب آورد. علاوه بر این به محقق اجازه می‌دهد که تئوری‌های پژوهش خود را بیازماید و روند داده‌ها را شناسایی کند.

NVivo داده‌ها در قالب‌های مختلفی ازجمله فایل های صوتی، فیلم‌ها، تصاویر دیجیتالی، Word، PDF، excel، متن‌های غنی، ساده، وب‌سایت و داده‌های رسانه‌های اجتماعی (فیس بوک، تویتر، یوتیوب) را پشتیبانی می‌کند. می‌توان داده‌ها را از برنامه‌های کاربردی نظیر word، Excel، Spss Statistics، Surveymonkey ، EndNote، OneNote و Evernote وارد کرد.

نرم‌افزار MAXQDA (Qualitative Data Analysis) نرم‌افزاری حرفه ای برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری شده توسط روش های کیفی و ترکیبی است. این نرم‌افزار محدود به یک رویکرد پژوهشی یا روشی نیست. درتحلیل داده‌های بدست آمده از مصاحبه، گروه های متمرکز، تحلیل گفت و گو، گفتمان و ژانر، تحلیل روایت و تمام فعالیت هایی که به نوعی با متن سروکار دارند می‌توان از این برنامه استفاده کرد. سازماندهی، ارزیابی، کدگذاری، حاشیه نویسی و تفسیر انواع داده‌ها، دستیابی آسان به گزارشات و تصاویر و اتصال و اشتراک گذاری با پژوهشگران دیگر ازجمله قابلیت های این نرم‌افزار است.

ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮاﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ در اﻳﻦ ﻧﺮم ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰارﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﻬﺎﻳﻲﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ دادهﻫﺎ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮی ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ آن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، در ﻣﻌﺮض اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ باید براساس داده ها و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه در ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ این که، ﺗﻔﺴﻴﺮی ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻟﺰوم ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﻣﻬﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﻇﺮﻳﻒ می ﺑﺎﺷﺪ. مختصصان و اساتید موسسه ایران مشاور آماده ارائه خدمات در زمینه تحلیل آماری، تحلیل آماری پایان نامه و به طور کل انجام کارهای آماری پایان نامه و ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه ی تجزیه و تحلیل های گوناگون آماری، می باشند.

تحلیل‌های انجام گرفته در این موسسه دارای ویژگی‌های زیر می باشد:

  • انجام تمام تحلیل های موجود
  • توضیح و تفسیر کامل برون دادها
  • ارائه مشاوره در حین تحلیل
  • استفاده از نرم افزارهای متنوع
  • بررسی نهایی تحلیل آماری
  • انجام انواع مختلف پروژه های آماری و تحلیل پایان نامه ها
  • انجام سفارشات تجزیه و تحلیل آماری داده های آماری بدست آمده از پرسشنامه
  • اطلاعات حاصل از آزمایشات و تحقیقات علمی و آنالیز آماری آنها
  • اجرای انواع آزمونها و روشهای آماری (اعم از آزمونهای پارامتری و ناپارامتریک)
  • و…