نرم افزار GeoStudio


رشد رايانه‏ ها و توسعه روش‏های عددی مانند المان محدود و تفاضلات محدود، سبب معرفی برنامه‏ های تجاری، بخصوص در محدوده المان محدود توسط شرکت‏ها، مؤسسات و دانشگاه‏ها به دنياي علم شده است.

در حوزه ژئوتکنيك مي‏توان به نرم‏ افزارهايي همچون GeoStudio ،Flac ، Plaxis و… اشاره کرد.

بسته نرم‏ افزار GeoStudio در سال ۲۰۰۴ به بازار عرضه شد

که يکي از کاراترين محصولات در فضاي دو بعدی در زمينه ژئوتکنيك مي‏باشد

که مهندسین آب و مهندسين عمران، بخصوص گرايش خاک و پي و مهندسين مشاور در برخورد با مسائل مربوط به اثرات متقابل حرکت آب در خاک می‌توانند از اين نرم‏ افزار استفاده کنند.

مدلسازی و تحلیل GEOSTUDIO

زيرنرم‏ افزار SLOPE/W مربوط به آناليز پايداری شمع ‏ها مي‏باشد شايان ذکر است

که نوع آناليز صورت گرفته در اين زيرنرم‏ افزار به صورت المان محدود نبوده و آناليز بر اساس روش تعادل حدی و روابط مربوط به آن صورت گرفته است.

زيرنرم‏ افزار VADOSE/W جهت آناليز اثر شرايط محيطي از قبيل خورشيد، گياهان و بارش بر خاک استفاده مي‏شود.

در زيرنرم‏ افزار SIGMA/W تحليل تنش و کرنش در سازه‎های خاکي بخصوص در مبحث سدهای خاکی صورت مي‏پذيرد و مي‏توان ميزان تنش‏ ها وجابجايي‏ ها را بدست آورد.

در زيرنرم ‏افزار QUAKE/W آناليز ديناميکي سدهاي خاکی و يا سازه‏ های خاکي مرتبط صورت مي‏پذيرد.

علاوه بر بسته نرم ‏افزار GeoStudio نرم‌افزار Seep3D نيز توسط اين شرکت در سال ۲۰۰۱ ارائه شده است.

اين نرم‏ افزار توانايي مدل کردن حرکت آب در خاک را در فضاي سه‌بعدی دارد.

از ويژگي‏هاي اين کارگاه مي‏توان به شبيه‏ سازی مسائل مربوط به حرکات آب در خاک تحت شرايط ماندگار و غيرماندگار و بيان تفاوت‏هاي موجود در شبيه‎سازي در دو نسخه  ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ اشاره کرد.

آموزش نرم افزار GEOSTUDIO

بسته نرم ‏افزار  GeoStudio شامل اجزاي متعددی است که بيانگر قابليت‏های بسياری است.

زير نرم‏ افزار  SEEP/W به منظور آناليز بحث‏هاي مربوط به تراوش و حرکات آب در خاک در شرايط جريان ماندگار و غيرماندگار به کار مي‏رود.

SEEP/W يك محصول نرم‌افزاری با المان‎هاي محدود است

كه از آن مي‌توان در مدل‎سازي نحوه جابجايي و توزيع فشار آب منفذی در داخل مواد متخلخل مثل خاك و صخره استفاده كرد.

فرمولاسيون جامع و گسترده آن امكان آناليز مسائل ساده و بسيار پيچيده نشت آب را فراهم مي‌آورد.

اين نرم‎افزار در آناليز و طراحي پروژه‌هاي ژئوتكنيكي، عمراني، هيدرولوژيكي و معدن كاربرد دارد.

SEEP/W يك محصول گرافيكي با حافظه ۳۲ bit است كه تحت ميكروسافت ويندوز كار مي‌كند.

تحلیل و مدلسازی نرم افزار ژئو استودیو

زيرنرم ‏افزار CTRAN/W مباحث مربوط به انتقال، رديابي و پخش آلاينده‏ ها را در داخل خاک بررسي مي‏کند.